NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/10/2021
Danh mục các quy định phát triển nhà ở xã hội (Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư...)
31/01/2015
1)  Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013.

2)  Luật:
Luật Doanh nghiệp- Luật số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014
Luật đất đai - Luật số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003
Luật Xây dựng - Luật số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014
Luật Nhà ở - Luật số 65/2014/QH13, ngày 25/11/2014
Luật Kinh doanh bất động sản - Luật số 66/2014/QH13, ngày 25/11/2015
Luật Quy hoạch đô thị - Luật số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009
Luật số 34/2009/QH12, ngày 18/6/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;

3) Nghị định; Nghị quyết; Quyết định:
Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Nghị quyết 61/NQ-CP 21/0/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;
Quyết định 2127/QĐ-TTg 30/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở QG đến 2020 và tầm nhìn 2030;

4) Thông tư:
Thông tư 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư;
Thông tư 10/2009/TT-BXD ngày 16/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp;
Thông tư 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân KCN;
Thông tư 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị
Thông tư 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư (không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước);
Thông tư 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá thuê nhà ở sinh viên đầu tư bằng vốn nhà nước;
Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 1/12/2009 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;
Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà  thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;
Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;
Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP quy định cụ thể trường hợp hộ gia đình, cá nhân tái định cư không có nhu cầu mua nhà ở tái định cư mà có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;
Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước  sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.
 
WEB. nhaoxahoivietnam.vn
 

Liên kết website