NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Dịch vụ hạ tầng

Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý nước thải thân hiện với môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu tổ chức hệ thống công trình hạ tầng trong các khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp tại Hà Nội
Chuyên ngành:Kiến trúc; Mã số: 60580102
Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng
Học viên:Đặng Hoàng Quyên; Mã HV: 1211204
Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Đình Tuyển, Bộ môn Kiến trúc Công nghiêp, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng
Điểm đánh giá của hội đồng chấm luận văn:9.0
Thời gian bảo vệ:12/2014
Các giải pháp công nghệ cấp thoát nước, xử lý nước thải phù hợp cho nhà ở xã hội

Liên kết website