NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Nghị định

Nghị định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  
Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở  
Chính phủ vừa ban hành Nghị định (Nghị định 76/2015/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Liên kết website